Bij het re-integreren van een zieke werknemer kunnen er soms meningsverschillen ontstaan tussen de werkgever en werknemer over zaken als arbeidsongeschiktheid, passende arbeid en de verplichtingen bij re-integratie. Om onenigheid en eventuele geschillen op te lossen, kan een beroep worden gedaan op het deskundigenoordeel van het UWV. Omdat er nog wel eens wat onduidelijkheid bestaat over het oordeel hebben wij de meest gestelde vragen op een rij gezet.

Veel gestelde vragen over het deskundigenoordeel

Wie mag een deskundigenoordeel aanvragen?

Een deskundigenoordeel kan aangevraagd worden door zowel de werkgever als werknemer en kan ingezet worden bij verschillende vraagstukken. Bijvoorbeeld of de werknemer inderdaad arbeidsongeschikt is, of het aangeboden werk passend is, en of beide partijen voldoende inspanningen hebben geleverd voor de re-integratie van de werknemer. Het oordeel is niet bindend, maar wordt in veel gevallen wel als leidend gezien bij het oplossen van conflicten over ziekteverzuim en re-integratie.

Hoe verloopt het deskundigenoordeel?

Het proces van een deskundigenoordeel bij het UWV verloopt doorgaans in de volgende stappen:

Aanleiding: er ontstaat een meningsverschil of conflict tussen de werkgever en werknemer over de arbeidsongeschiktheid, passende arbeid of het re-integratieplan. Beide partijen kunnen het niet eens worden en besluiten om een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV.

Aanvraag indienen: de werkgever of werknemer dient een aanvraag in bij het UWV. Dit kan online gedaan worden via het werkgeversportaal of het persoonlijke account van de werknemer op de website van het UWV. Bij de aanvraag moeten relevante documenten worden bijgevoegd, zoals het Plan van Aanpak, re-integratieverslagen, en eventueel medische informatie.

Betaling: de partij die het deskundigenoordeel aanvraagt, moet een vergoeding betalen aan het UWV. Deze bedraagt €100 voor de werknemer en €400 voor de werkgever.

Beoordeling door het UWV: een arbeidsdeskundige of verzekeringsarts van het UWV beoordeelt de situatie op basis van de aangeleverde documenten en informatie. Indien nodig, kan het UWV aanvullende informatie opvragen bij de betrokken partijen.

Oordeel: het UWV komt met een oordeel over de situatie. Dit oordeel is niet bindend, maar geeft wel een objectieve en onafhankelijke beoordeling van het geschil. Het oordeel kan betrekking hebben op de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, passende arbeid of de re-integratie-inspanningen van zowel de werkgever als werknemer.

Communicatie: het UWV informeert beide partijen schriftelijk over het oordeel. In sommige gevallen kan er telefonisch contact zijn om het oordeel toe te lichten.

Vervolgstappen & afronding: de werkgever en werknemer kunnen het deskundigenoordeel gebruiken om het conflict op te lossen en verdere acties te ondernemen. Als beide partijen het nog steeds niet eens zijn, kan het oordeel als basis dienen voor een eventuele juridische procedure.

Wie betaalt het deskundigenoordeel en wat zijn de kosten?

Het deskundigenoordeel wordt betaald door de partij die de aanvraag indient, dus het kan zowel door de werkgever als de werknemer worden betaald, afhankelijk van wie het oordeel aanvraagt. De kosten voor het oordeel kunnen veranderen en het is verstandig om de actuele tarieven te raadplegen op de website van het UWV. De kosten voor het aanvragen van een deskundigenoordeel bedraagt momenteel €100 voor werknemers en €400 voor werkgevers.

Is het deskundigenoordeel bindend?

Het is belangrijk om te weten dat het deskundigenoordeel van het UWV niet bindend is, maar het dient wel als een waardevol advies in het geschil tussen de werknemer en werkgever. Vaak wordt het oordeel gezien als een laatste redmiddel voordat partijen naar de rechter stappen. In sommige gevallen kan het oordeel zelfs gebruikt worden als bewijsmateriaal bij een eventuele rechtszaak. Daarom is het van groot belang om de procedure zorgvuldig te doorlopen en alle benodigde informatie en documentatie tijdig aan te leveren bij het UWV.

  • Delen
  • F
  • E
  • L
  • W
  • T

Andere interessante artikelen

Direct een arbeidsdeskundige of re-integratiespecialist nodig?

Copyright © 2022 | Alle rechten voorbehouden.