CP-coaching B.V. Krammer 8 3232 HE Brielle

Paragraaf 1
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.cp-coaching.nl. Door deze website te bezoeken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Artikel 1
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel CP-coaching zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website kan CP-coaching niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. CP-coaching garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. CP-coaching is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door ons of door u aan ons middels onze website of anderszins langs elektronische weg.

Artikel 2
CP-coaching behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CP-coaching. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Artikel 3
CP-coaching behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Paragraaf 2
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Medewerker
Vragen of een offerte aanvragen?

0181 851372
info@cp-coaching.nl

Offerte aanvragen

Direct een arbeidsdeskundige of re-integratiespecialist nodig?

Copyright © 2022 | Alle rechten voorbehouden.