1. Dienstverlening 1.1 CP-coaching verleent diensten te behoeve van opdrachtgevers en cliënten op het terrein van 2e spoor re-integratie begeleiding en arbeidsdeskundig advies. Deze voorwaarden verstaan onder: a) Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot de in artikel 1 van deze voorwaarden genoemde diensten. B) Opdracht: de overeenkomst tussen CP-coaching voor de begeleiding is geaccepteerd en die voor zulk een begeleiding, op basis van vrijwilligheid en bereidheid tot persoonlijke inzet, heeft gekozen en heeft ingestemd met de op hem/haar van toepassing zijnde bepalingen uit deze voorwaarden.

2. Toepassing op alle overeenkomsten tussen CP-coaching en haar opdrachtgevers ter zake de in artikel 1 genoemde diensten zullen deze voorwaarden van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ze zijn tevens van toepassing indien de opdrachtgever zelf client is. CP-coaching zal bij uitvoering van haar dienstverlening alle zorgvuldigheid betrachten. CP-coaching zal de opdracht eerst aanvaarden nadat de door CP-coaching te verrichten werkzaamheden en het daarvoor in rekening te brengen honorarium zo duidelijk, volledig en nauwkeurig mogelijk met de opdrachtgever overeengekomen zijn. De opdracht is een inspanningsovereenkomst, waarbij CP-coaching garandeert alle haar ten dienste staande middelen tot begeleiding van de cliënt optimaal in te zetten. Voor het 2e spoor re-integratie traject geldt dit tot het tijdstip waarop de cliënt een passend aanbod voor een dienstbetrekking heeft geaccepteerd, dan wel tot het tijdstip waarop de cliënt zich, om welke reden dan ook terugtrekt, of op andere gronden het tijdstip intreedt waarop de opdracht eindigt, dan blijven niettemin alle bepalingen van deze overeenkomst die bedoeld zijn om na de beëindiging van de overeenkomst geldig te blijven tussen de partijen bestaan, in het bijzonder de bepalingen ten aanzien van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en bepaling ten aanzien van vertrouwelijkheid van gegevens.

3. Honorarium en betaling. Het honorarium wordt voorafgaand aan het traject gedeclareerd. Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW. De opdrachtgever zal de haar in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen naar factuurdatum aan CP-coaching betalen. Alle betaling zullen op een door CP-coaching aan te wijzen bankrekening worden gedaan. Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is, zonder nader ingebrekestelling, ober alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke renten. In dien opdrachtgever jegens CP-coaching in verzuim is, is opdrachtgever verplicht de door CP-coaching gemaakte buitenrechtelijke en gerechtelijk kosten volledig te vergoeden. De door de opdrachtgever buitenrechtelijk en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de opdrachtgever buitenrechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van € 250,-.

4. Faciliteiten. De faciliteiten, informatie en diensten van CP-coaching staan de cliënt uitsluitend ten dienste voor persoonlijk gebruik in verband met de eigen loopbaan oriëntatie. Het staat cliënten en/of opdrachtgevers niet vrij één en ander te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik ook dat niet in directe zin vervat ligt in de aan CP-coaching verstrekte opdracht. De door CP-coaching ter beschikking gestelde documentatie, informatie of adviezen zijn uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik door de client. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als op de vertrouwelijkheid is gewezen, respectievelijk als die voortvloeit uit de aard van de informatie.

5. Acceptatie en beëindiging. CP-coaching houdt zich het recht voor om een door de opdrachtgever naar haar verwezen werknemer niet, dan wel onder beperkende voorwaarde voor begeleiding te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek met de werknemer hiertoe aanleiding geeft, zal CP-coaching de opdrachtgever daarvan direct op de hoogte stellen. Indien, zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever van de kandidaat verschaft is, of alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan het CP-coaching de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen. CP-coaching kan, indien het dienstverband nog bestaat, na overleg met de opdrachtgever en indien het dienstverband niet meer bestaat naar eigen inzicht de begeleiding beëindigen indien de client het begeleidingsproces obstrueert. Deze conclusie kan onder andere worden getrokken indien de client de adviezen die hem/haar door CP-coaching worden gegeven bij herhaling niet opvolgt, respectievelijk geen inzet/motivatie (meer) toont. Alvorens hiertoe over te gaan zal CP-coaching de opdrachtgever hierover schriftelijk informeren.

6. Overmacht
6.1 I Indien CP-coaching als gevolg van overmacht niet op tijd de dienstverlening kan realiseren heeft zij het recht om naar keuze de dienstverlening op te schorten, dan wel van de dienstverlening geheel af te zien, al naar gelang de omstandigheden. II Indien zich een geval voordoet als in het vorige lid beschreven, is opdrachtgever niet gerechtigd tot enigerlei schadevergoeding. III Onverminderd het bepaalde in artikel 75 van het Boek 6 BW zullen als overmacht gelden omstandigheden buiten wil en toedoen van CP-coaching, welk van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van CP-coaching kan worden verlangd. Als overmacht zal bijvoorbeeld gelden oorlog, oproer, sabotage, overstroming, brand, werkstaking. Eén en ander met dien verstande, dat CP-coaching in zulke gevallen bereid is met opdrachtgever te overleggen omtrent te nemen maatregelen, die tot doel hebben schade voor zowel CP-coaching als opdrachtgever te voorkomen of althans zoveel mogelijk te beperken.
6.2 CP-coaching heeft het recht zich op overmacht, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CP-coaching met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Tijdens de duur van de overmachtsituatie worden de verplichtingen van CP-coaching opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van verplichtingen door CP-coaching niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. In redelijkheid zal evenwel worden bekeken of restitutie van gedeelte van de fee billijk is.

7. Verhouding CP-coaching – opdrachtgever CP-coaching zal, na overleg met de cliënt, de opdrachtgever kunnen inlichten omtrent de door CP-coaching verrichte en te verrichten werkzaamheden, waardoor de opdrachtgever inzicht kan verkrijgen in de formele voortgang van het 2e spoor re-integratietraject ten behoeve van de cliënt. Ten aanzien van de inhoudelijke aspecten van het proces gelden steeds regels van privacy.

8. Verhouding CP-coaching – cliënt CP-coaching zal de door haar voor de opdrachtgever ten behoeve van de cliënt te verrichten werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk en in samenspraak met de cliënt uitvoeren.

9. Geheimhouding en plicht tot vertrouwelijke behandeling CP-coaching zal de informatie, haar van de zijde van de opdrachtgever en/of cliënt te kennis gekomen, geheim houden en van die informatie uitsluitend gebruik maken voor zover de goede uitvoering van de haar opgedragen taak dat vereist en voor zover het gebruik daarvan niet uitdrukkelijk is ontzegd. Ook in de gevallen waarin CP-coaching niet tot geheimhouding is verplicht, zal CP-coaching de haar van de zijde van de opdrachtgever en/of cliënt ter kennis gekomen informatie als vertrouwelijk behandelen. CP-coaching is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever en/of cliënt geleden schade in geval van aantoonbare opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid zal nimmer het betreffende factuurbedrag en/of contractbedrag overschrijden.

10. Toepasselijk recht op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen ter zake van een dienstverleningsovereenkomst en/of ter zake van het overige in deze voorwaarden bepaalde tussen CP-coaching en opdrachtgever, voor zover niet anders door de wet dwingend is voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de daartoe bevoegde rechter.

Medewerker
Vragen of een offerte aanvragen?

0181 851372
info@cp-coaching.nl

Offerte aanvragen

Direct een arbeidsdeskundige of re-integratiespecialist nodig?

Copyright © 2022 | Alle rechten voorbehouden.